Search
Вторник 25 Сентябрь 2018
 • :
 • :

Авторам

Артыкулы, якія дасылаюцца ў рэдакцыю па пошце павінны быць надрукаваны ў двух экзэмплярах праз паўтара інтэрвалы (шрыфт Times New Roman, памер шрыфта 14 пт.). Электронны варыянт артыкулаў дасылаецца на адрас электроннай пошты praleska-red@tut.by.

Выкарыстанне зносак у тэксце не дапускаецца. Спасылкі на цытаваныя крыніцы афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь, напрыклад: [2, с. 34] (тут 2 – нумар крыніцы ў спісе літаратуры, 34 – нумар старонкі). Спіс літаратуры павінен змяшчаць не больш як 10 крыніц.

Схемы пажадана выконваць у рэдактары CorelDraw; магчыма прадстаўленне схем, створаных у праграме WORD (усе элементы аб’яднаныя ў адзін аб’ект, шырыня схемы 80 або 170 мм).

Табліцы павінны быць выкананы ў праграме WORD (шырыня табліцы 80 або 170 мм).

Фатаграфіі, а таксама іншы ілюстрацыйны матэрыял прадстаўляюцца ў фармаце JPEG або TIFF з разрашэннем не менш як 200—300 dpi, пажадана асобнымі файламі.

Асобна ўказваюцца звесткі пра аўтара: прозвішча, імя, імя па бацьку; хатні адрас (з указаннем індэкса); месца асноўнай працы і пасада; пашпартныя даныя (серыя, нумар, калі і кім выдадзены, асабісты нумар); нумар карткі сацыяльнага страхавання; фотаздымак памерам не менш як 4×6 см або аналагічны электронны варыянт.

Да артыкулаў, якія змяшчаюць матэрыялы дысертацыйных даследаванняў, у адпаведнасці з «Інструкцыяй па афармленні дысертацыі, аўтарэферата і публікацый па тэме дысертацыі» (зацв. Пастановай прэзідыума Дзяржаўнага вышэйшага атэстацыйнага камітэту Рэспублікі Беларусь 24.12.1997 № 178 (у рэд. пастановы ВАК Рэспублікі Беларусь 15.08.2007 г. № 4) дадаткова прад’яўляюцца наступныя патрабаванні:

 • аб’ём не менш як 0,35 аўтарскага аркуша, або 14 тысяч друкаваных знакаў (уключаючы прабелы паміж словамі, знакі прыпынку, лічбы і інш.), што складае 8–10 старонак тэксту (14 пт., праз 1,5 інтэрвалы);
 • наяўнасць анатацыі (100–150 слоў, размяшчаецца перад артыкулам, павінна адлюстроўваць яго змест і быць прыдатнай для публікацыі асобна ад артыкула);
 • наяўнасць дзвюх рэцэнзій, завераных па месцы працы рэцэнзентаў.

Рукапісы, дасланыя ў рэдакцыю, не рэцэнзуюцца і не вяртаюцца.

Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку абмеркавання, не падзяляючы пункту погляду аўтара.

 

 

Научные статьи

Написание и требования к оформлению статей ВАК

 

Научная статья должна обязательно включать:

 1. Название.
 2. Аннотацию (руск. и анг.).
 3. Ключевые слова (руск. и анг.).
 4. Текст.
 5. Список литературы.
 6. Данные об авторе (авторах):

— место работы, должность;

— вуз, кафедра;

— учёная степень, звание.

 

Рекомендации по написанию статей для соискателей учёных степеней и аспирантов

Написание научных статей для публикаций в журналах и сборниках определённых Высшей аттестационной комиссией строится на базе диссертационной работы. В публикуемой статье приводятся основные положения и выводы, изложенные в диссертации.

Общие требования к оформлению научной статьи

Научная статья должна иметь ограниченный объём (7—10 страниц машинописного текста, формат страницы — А4, книжная ориентация, поля — 2,5 см со всех сторон, Times New Roman, цвет — чёрный, размер шрифта — 14 пт.; интервал — 1,5), ссылки в квадратных скобках.

При написании научной статьи, особенно для публикации исследования в журнале из перечня ВАК, необходимо придерживаться следующей структуры изложения: Заголовок, Аннотация, Ключевые слова, Основной текст статьи, Литература.

Раздел Основной текст статьи может состоять из подразделов: Вводная часть, Данные о методике исследования, Экспериментальная часть, Выводы. Эти подразделы выделять в тексте совсем не обязательно. Желательно, чтобы логика изложения в статье была приближена к указанной структуре.

 • Заголовок статьи, указание фамилии, имени (полностью) автора и названия учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась работа, специальности автора.
 • Аннотация. Описывает цели и задачи проведённого исследования, а также возможности его практического применения, что помогает быстрее понять суть проблемы (2—3 предложения на русском и английском языках).
 • Ключевые слова (3—5 слов на русском и английском языках).
 • Вводная часть и новизна. Значение исследуемых научных фактов в теории и практике. В чём новое решение научной задачи.
 • Данные о методике исследования. Собственное научное исследование, предыдущие исследования (по теме статьи), статистика и т.п., использованные автором в данной статье. Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозможно. Если статья теоретического характера, приводятся основные положения, мысли, которые будут в дальнейшем подвергнуты анализу.
 • Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных данных или сравнение теорий. Занимает центральное место в статье.
 • Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать в себе ответы на вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы.
 • Литература. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы. В статье рекомендуется использовать не более 10 литературных источников.

 

Укажите дополнительную информацию:

— контактный номер телефона;

— почтовый адрес с индексом;

— научный руководитель;

 

К статье приложите рецензию за подписью рецензента, имеющего учёную степень.